Presentar una queixa

Com es pot presentar una queixa al CIC

QUI ES POT ADREÇAR AL CIC I COM FER-HO

Qualsevol persona física o jurídica pot presentar un escrit de queixa per la lesió comesa per un mitjà de comunicació dels principis reconeguts pel Codi Deontològic de la professió periodística.
Els escrits de queixa hauran de ser traslladats a la Fundació i s’hauran d’especificar les dades personals de l’individu que es queixa o de l’entitat a la que representa, si s’escau, així com el mitjà de comunicació autor de la lesió i el principi o principis deontològics que consideri vulnerats amb una breu descripció dels fets i una fonamentació de la queixa.

L’escrit de queixa també haurà d’estar acompanyat de la informació o informacions que s’estimi que transgredeixen els criteris d’ètica periodística. En el cas de mitjans audiovisuals, s’haurà d’especificar la data del programa on ha aparegut la informació i una breu descripció del mateix indicant les parts que consideri que vulneren el Codi Deontològic.

 

COM ADREÇAR L’ESCRIT DE QUEIXA

  • Per escrit, adreçant-se a la seu de la Fundació (Rbla. Catalunya 10 1er. 2 08007 Barcelona)
  • A través del nostre formulari online de queixes.

 

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DE LA QUEIXA

Un cop s’ha registrat l’escrit de queixa en la Fundació, la presidència resoldrà en primer lloc la seva admissió a tràmit. Acceptada la queixa, aquesta serà traslladada al mitjà autor de la presumpta lesió per que pugui formular les al.legacions que estimi oportunes.

Finalitzat el període que es concedeix al mitjà per a fer les seves al.legacions, es designarà un ponent o una comissió informativa, si s’escau, per que pugui emetre un dictamen i l’informe corresponent. També es podran demanar informes tècnics per aclarir el contingut de la queixa a entitats o persones expertes.

Per últim, la presidència, una vegada lliurada la ponència, incorporarà un informe resumint totes les actuacions de l’expedient i disposarà la seva inclusió en l’ordre del dia de la corresponent reunió per tal que els membres del CIC prenguin la resolució final, la qual es notificarà oportunament a les parts. Així mateix, l’acord que adopti el CIC figurarà a la memòria anual i a través de la  web.

Amb el suport de: