Presentar una queixa on-line

Camps obligatoris marcats amb *

Dades de la persona que formula la queixa (persona física o juridíca)

Adjuntar documentació en aquest apartat (còpia de la informació objecte de l'escrit de queixa, fotografies i documentació que ajudi a la tramitació de l'expedient)Amb el suport de: