22/10/2019

En defensa dels valors ètics de la informació

El CIC té la finalitat de vetllar pel compliment dels principis d’ètica professional periodística continguts en el Codi Deontològic


El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) és una entitat sense afany de lucre constituïda pel Col·legi de Periodistes de Catalunya l’any 1997. Té la finalitat de vetllar pel compliment dels principis
d’ètica professional periodística continguts en el Codi Deontològic. El CIC va assolir personalitat jurídica pròpia l’any 1999 quan es va constituir com a Fundació, amb l’objectiu de ser un òrgan d’arbitratge privat i independent.
Com a tal, exerceix les seves funcions sobre els professionals i mitjans de comunicació que desenvolupen la seva activitat informativa en el territori de Catalunya i/o tenen difusió en aquest àmbit, sigui quin sigui el seu suport.

COM ADREÇAR L’ESCRIT DE QUEIXA AL CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA 

  • Per escrit, adreçant-se a la seu de la Fundació (Rbla. Catalunya 10 1er. 2 08007 Barcelona)
  • A través del nostre formulari online de queixes.

 

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DE LA QUEIXA

Un cop s’ha registrat l’escrit de queixa en la Fundació, la presidència resoldrà en primer lloc la seva admissió a tràmit. Acceptada la queixa, aquesta serà traslladada al mitjà autor de la presumpta lesió per que pugui formular les al.legacions que estimi oportunes.

Finalitzat el període que es concedeix al mitjà per a fer les seves al.legacions, es designarà un ponent o una comissió informativa, si s’escau, per que pugui emetre un dictamen i l’informe corresponent. També es podran demanar informes tècnics per aclarir el contingut de la queixa a entitats o persones expertes.

Per últim, la presidència, una vegada lliurada la ponència, incorporarà un informe resumint totes les actuacions de l’expedient i disposarà la seva inclusió en l’ordre del dia de la corresponent reunió per tal que els membres del CIC prenguin la resolució final, la qual es notificarà oportunament a les parts. Així mateix, l’acord que adopti el CIC figurarà a la memòria anual i a través de la  web.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Compartir

Amb el suport de: