07/06/2018

Recordatori del CIC sobre el dret a la privacitat

El Consell de la Informació de Catalunya, arran de la  la publicació  de les primeres imatges en vídeo de Junqueras, Romeva i Forn a Estremera, i davant de la polèmica que ha suscitat, vol recordar que periodistes i mitjans de comunicació han de respectar el Codi Deontològic de la professió periodística a Catalunya i, en el cas que ens ocupa, concretament els criteris 4, 6 i 9  que indiquen el següent:

04. Utilitzar mètodes lícits i dignes per obtenir informació
És inacceptable l’ús de càmeres ocultes i de qualsevol altre procediment subreptici o enganyós per obtenir informacions, imatges i testimonis. També és inadmissible la intercepció i la difusió no consentida de material privat procedent de la telefonia mòbil, la missatgeria electrònica i altres suports de comunicació. En poden ser excepció les situacions relacionades amb fets o esdeveniments d’inequívoc interès públic i quan no hi hagi cap altra opció per donar compliment adequat al dret a la informació(…).

06. Conciliar els drets individuals amb el dret del públic a saber
El periodista ha de defensar el dret a la informació davant de qualsevol restricció a la transparència
exigida per l’interès públic, especialment quan les fonts són administracions i organismes oficials. Tanmateix, cal reconèixer a les persones individuals i jurídiques el dret a no proporcionar informació ni respondre preguntes. L’assetjament intimidador i persistent és una pràctica reprovable.

09. Respectar el dret a la privacitat
Les persones han de ser tractades amb respecte i dignitat, particularment les més vulnerables. Cal evitar les intromissions innecessàries i les especulacions gratuïtes sobre els seus sentiments i circumstàncies.
Danyar de forma injustificada la dignitat dels individus de paraula o amb imatges, fins i tot més enllà de la seva mort, contravé l’ètica periodística (…).

 

També el Consell de la Informació de Catalunya vol recordar que la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, relativa a la protecció civil del dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, en el seu article 7 (apartats 2, 3 i 5) diu que tenen la consideració d’intromissions il·legítimes en l’àmbit de protecció delimitat per l’article segon d’aquesta Llei:

2. La utilització d’aparells d’escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al coneixement de la vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades no destinades a qui faci ús d’aquests mitjans, així com el seu enregistrament, registre o reproducció.

3. La divulgació de fets relatius a la vida privada d’una persona o família que afectin la seva reputació i bon nom, així com la revelació o publicació del contingut de cartes, memòries o altres escrits personals de caràcter íntim.

5. La captació, reproducció o publicació per fotografia, film, o qualsevol altre procediment, de la imatge d’una persona en llocs o moments de la seva vida privada o fora d’ells, llevat dels casos que preveu l’article vuitè, dos.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Compartir

Amb el suport de: